Podmínky mobilní aplikace Věrnostního systému TOPCARD

(dále jen „Podmínky“)

 • I. Úvodní ustanovení

  • Věrnostní systém je produktem provozovaným společností TOPCARD s.r.o., IČO: 047 53 631, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „správce Věrnostního systému“) a má přispět k propagaci a ke zvyšování kvality služeb poskytovaných smluvními partnery správce Věrnostního systému a umožnit zejména stálým zákazníkům účast na výhodách a bonusech poskytovaných Věrnostním systémem TOPCARD (dále jen „Věrnostní systém“).
  • Účast ve Věrnostním systému je zákazníkům umožněna prostřednictvím mobilní aplikace („Aplikace“) nebo tištěné zákaznické karty.
  • Tyto Podmínky upravují účast zákazníků ve Věrnostním systému prostřednictvím Aplikace, konkrétně smluvní vztah vzniklý mezi zákazníkem a správcem Věrnostního systému.
  • Potvrzením Podmínek při spuštění Aplikace zákazník souhlasí s těmito Podmínkami. Podmínky jsou přístupné na internetových stránkách správce Věrnostního systému a v Aplikaci. Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 • II. Registrace zákazníka

  • Účastníkem Věrnostního systému může být pouze fyzická osoba starší 18 let. Účast ve Věrnostním systému je zcela dobrovolná.
  • Zákazník si instaluje Aplikaci do svého mobilního zařízení prostřednictvím elektronických obchodů mobilních aplikací App Store a Google Play provozovaných třetími subjekty. Aplikace je dostupná pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS a Android.
  • Aplikaci lze užívat pouze v on-line režimu, kdy mobilní zařízení musí být připojeno na internet, tedy zařízení je připojeno k mobilní síti a má povolen přenos dat nebo je připojeno k bezdrátové síti umožňující datový přenos. Bez přístupu k internetu si může zákazník zobrazit kartu a načítat body, údaje ale nebudou v Aplikaci aktuální
  • Při prvním přihlášení do Aplikace je vyžadována registrace zákazníka, ke které bude zákazník Aplikací vyzván. Zákazník provede registraci zadáním následujících údajů:
   • Jméno, příjmení
   • E-mailová adresa
   • Heslo skládající se z minimálně šesti (6) znaků
   • Země, ve které se nachází bydliště zákazníka
   • Telefonní číslo
  • Zákazník může dobrovolně vyplnit další údaje, jejichž vyplnění je odměněno body navíc:
   • Pohlaví
   • Adresa bydliště
   • Datum narození
  • Zákazníkovi je vygenerovaná virtuální zákaznická karta.
  • Po registraci probíhá další přihlášení zákazníka do Aplikace vždy zadáním e-mailové adresy a hesla.
  • Pokud zákazník vlastní tištěnou zákaznickou kartu TOPCARD a má zájem o přenos zákaznického účtu do Aplikace, zadá při registraci číslo zákaznické karty do příslušného pole. Jestliže zákazník vyplnil číslo tištěné zákaznické karty a ověření proběhlo úspěšně, dojde k převodu nasbíraných bodů na virtuální zákaznickou kartu. Vytvořením virtuální zákaznické karty se smluvní vztah mezi zákazníkem a správcem Věrnostního systému řídí těmito Podmínkami. Jestliže nedojde ke spárování zákaznického účtu dle čísla tištěné zákaznické karty, vyzve formulář zákazníka k vyplnění data narození.
  • Aplikaci je možné používat ihned po dokončení registrace.
 • III.Používání Aplikace

  • Zákazník Aplikaci využívá ke sbírání bodů za nákupy u smluvních partnerů správce Věrnostního systému. Pro načtení bodů zákazník u smluvního partnera předloží při placení zboží nebo služby virtuální zákaznickou kartu ve svém mobilním zařízení v Aplikaci.
  • Nasbírané body může zákazník uplatnit při dalším nákupu u smluvního partnera, kdy za každý jeden (1) uplatněný bod zákazník získá slevu ve výši 1,- Kč včetně DPH. Získané body však nelze uplatnit na nákup losů, loterií, dobíjecích kuponů, vratných obalů, telefonních karet, cigaret, případně jiných produktů dle platných zákonů či pravidel smluvního partnera. Po uplatnění bodů musí být výsledná hodnota dokladu o zaplacení min. 1,- Kč
  • Počet bodů získaných za nákup u jednotlivých smluvních partnerů se může lišit a řídí se smluvním ujednáním mezi partnerem a správcem Věrnostního systému.
  • Seznam smluvních partnerů, podmínky získání a čerpání bodů u jednotlivých smluvních partnerů, speciální akce a kupony si může zákazník kdykoliv zobrazit v Aplikaci.
  • Zákazník získává body na svou virtuální věrnostní kartu zejména za úhradu zboží a služeb u smluvních partnerů. Body může zákazník získat i jinými způsoby stanovenými správcem Věrnostního systému, a to zejména při zadání dalších osobních údajů, povolením notifikací, vyplněním dotazníku v průzkumu spokojenosti, sdílením aplikace s přáteli. Správce Věrnostního systému je oprávněn nastavit a měnit podmínky získání bodů v těchto mimořádných případech zejména za účelem zamezení zneužití.
  • Každý bod má platnost šest (6) měsíce od jeho připsání na virtuální věrnostní kartu. Zákazník bude při spuštění Aplikace upozorněn na blížící se expiraci bodů.
  • Není-li při nákupu předložena virtuální věrnostní karta v Aplikaci k načtení bodů, nelze body načíst zpětně.
  • Při poskytování Aplikace mohou nastat výpadky či pravidelné technické odstávky, Aplikace tak nemusí být dostupná v každém časovém okamžiku. Správce Věrnostního systému neodpovídá za dostupnost Aplikace. Funkcionality Aplikace mohou v rámci aktualizací podléhat změnám. Správce Věrnostního systému je současně oprávněn provoz Aplikace ukončit a přestat poskytovat služby související s používáním a podporou Aplikace.
  • Správce Věrnostního systému neodpovídá za skutečnost, že v konkrétní provozovně smluvního partnera nebude možno v určitém čase uplatnit body z důvodů na straně daného smluvního partnera. Akce v Aplikaci mají přednost před slevovými a jinými akcemi smluvních partnerů.
  • Správce Věrnostního systému může zákazníka informovat o aktuálních nabídkách včetně dalších marketingových zpráv i prostřednictvím e-mailové adresy.
 • IV.Ochrana osobních údajů

  • Správce Věrnostního systému při své činnosti zpracovává osobní údaje zákazníků dle zásad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu se svými vnitřními předpisy přijatými pro provedení GDPR.
  • Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti správce Věrnostního systému nebo marketingové důvody na základě souhlasu zákazníka, osobní údaje jsou zpracovávány také pro plnění oprávněných zájmů správce.
  • Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů.
  • Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou k dispozici v Aplikaci nebo na internetových stránkách správce Věrnostního systému www.top-card.eu.
  • Jsou-li osobní údaje užity k marketingovým účelům, je o takovém účelu zpracování zákazník informován a vyjádřil k tomu svým písemným prohlášením svobodný, výslovný souhlas. Zákazník byl současně informován, že může svůj souhlas s užitím osobních údajů kdykoli odvolat.
  • Každý zákazník je v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak e-mailovou adresu. Může tak učinit osobně u smluvního partnera, v Aplikaci nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@top-card.eu.
  • Veškerá svá práva může zákazník uplatnit u správce Věrnostního systému buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na emailové adrese info@top-card.eu.
  • Dále má zákazník právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz).
  • Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 • V.Reklamace a informace pro spotřebitele

  • Body jsou připisovány ihned při nákupu a zákazník je oprávněn reklamovat připisované body bezprostředně po převzetí dokladu o úhradě nákupu, nejpozději však do deseti (10) dnů od uskutečnění transakce.
  • Zákazník, je-li spotřebitelem, má možnost se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na pověřený orgán, a to podle příslušné kategorie služeb.
  • Obecným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:
   Česká obchodní inspekce
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Web: www.coi.cz
   Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na internetové stránce www.coi.cz/informace-o-adr/, návrh lze podat prostřednictvím webového formuláře www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

 • VI.Trvání smluvního vztahu

  • Smluvní vztah dle těchto Podmínek je uzavřen na dobu neurčitou a zaniká zejména v případě, že:
   • zákazník uvedl nepravdivé údaje při registraci;
   • zákazník zneužil výhod Věrnostního systému nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s těmito Podmínkami;
   • na žádost zákazníka;
   • bylo ukončeno provozování Aplikace;
   • zákazník odvolal souhlas s Podmínkami, resp. neudělil souhlas s aktualizovanými Podmínkami, je-li vyžadován.
  • V případě ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek bude zákazníkovi přerušen přístup do Aplikace a zákazník je povinen Aplikaci odinstalovat ze svého mobilního zařízení, body nasbírané na virtuální věrnostní kartě se zneplatní, nelze je žádný způsobem převést, uplatnit, ani vyměnit za jinou výhodu.
  • Správce Věrnostního systému je oprávněn omezit či přerušit zákazníkovi přístup do Aplikace v případě zneužití nebo porušení těchto Podmínek, právních předpisů, nebo jestliže je to nutné k realizaci opatření nebo rozhodnutí vydaných orgány veřejné správy, a to na dobu nezbytně nutnou.
 • VII.Závěrečná ustanovení

  • Správce Věrnostního systému si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu měnit tyto Podmínky a má případně právo Věrnostní systém ukončit. Změny Podmínek oznámí správce Věrnostního systému zákazníkovi v rámci Aplikace při jejím spouštění před nabytím účinnosti jejich změny. V případě nesouhlasu zákazníka se změnou Podmínek má zákazník možnost tyto změny odmítnout a své členství ukončit, čímž zaniká smluvní vztah.
  • Správce Věrnostního systému je oprávněn informovat zákazníky o novinkách, odstávkách Aplikace či jiných událostech prostřednictvím Aplikace.
  • Správce Věrnostního systému si vyhrazuje právo přestat Aplikaci provozovat nebo jí poskytovat podporu, a to i s okamžitými účinky.
  • Tyto Podmínky a smluvní vztah mezi zákazníkem a správcem Věrnostního systému se řídí právním řádem České republiky.
  • Tyto Podmínky jsou platné od 17.01.2022.

TOPCARD s.r.o.